Generalforsamlingen fastsatte vedtekter for selskapet. Vedlagte vedtekter er ment å erstatte selskapets gamle vedtekter i sin helhet. 

Selskapets navn: Klart fokus

Organisasjonsnummer: 928 973 530

Formål: Fremmer mestring, livsglede og samhold med hjelp av fotografi, workshop og kurs. Retter seg til personer som har havnet utenfor fellesskapet. Vi jobber inn mot straffedømte, rus og psykiatri. Vårt formål er å lære, motivere og engasjere. 

Oppgaver: Vi har som oppgave å jobbe for å øke mestring, livsglede og samhold for mennesker som har falt utenfor fellesskapet. Vi skal arrangere workshop og kurs med fotografi i fokus slik at alle kan få kjenne på disse følelsene. Vi retter oss i hovedsak mot straffedømte, rus og psykiatri, men også mot andre som har falt utenfor samfunnet. 

Medlemskap: Alle som ønsker å være medlem kan bli det. Vi deler i tre kategorier; aktive medlemmer, støttemedlemmer og frivillig medlem. Alle medlemmer må være registrert uansett hvilket medlemskap de ønsker. Alle står også fritt til å melde seg ut på det tidspunktet de ønsker. Ønsker du å bidra innen flere medlemskap finner vi de som passer deg best og tilpasser etter det du har å bidra med. 

Aktive medlemmer deltar på kurs og arrangementer og de ukentlige møtene. Medlemskapet “aktive medlemmer” er et gratis tilbud rettet mot vår målgruppe av mennesker som har falt utenfor fellesskapet. 

Støttemedlemmer bidrar med økonomisk støtte. Alle som ønsker å bidra økonomisk kan være støttemedlemmer. 

Frivillige medlemmer bidrar med sin arbeidskraft både på møter, arrangementer og dugnad. 

Årsmøte: Alle medlemmer kan delta på årsmøtet. Alle har talerett og foreningens styre og utvalgte medlemmer har stemmerett. Innkalling og protokoll for årsmøtet sendes ut 2 uker før årsmøtet. Årsmøte holdes første møtedag hvert år. På årsmøtet skal regnskap og årsmelding for foregående år og handlingsplan, budsjett, valgkomite og styre for kommende år, samt eventuelt. Alle eventuelle saker må leveres til styret før årsmøtet starter. 

Ekstraordinært årsmøte: Dersom det oppstår helt spesielle situasjoner som hele organisasjonen må ta stilling til må det kalles inn til ekstraordinært årsmøte. Møtet skal utelukkende behandle denne saken. Saken kan bare tas opp i et ekstraordinært årsmøte om minst 2 / 3 av styret eller medlemmene ber om det. Ved usikkerhet skal det holdes anonym avstemning. 

Styret: Styre består av leder og nestleder. I tillegg kan det velges egne ansvarlige i områder som økonomi, arrangement, medlemmer mm. som skal avlaste styrets leder/nestleder.

Styrets oppgaver: Styrets oppgaver er å legge til rette for god etisk, kulturell, økonomisk og ansvarlig drift. Styret skal også sørge for at vi er synlige digitalt og fysisk, verve nye medlemmer og sørge for en god økonomisk balanse mellom innkomst og utgifter. 

Oppløsning av organisasjonen: Ved oppløsning av organisasjonen skal dens eiendom og verdier gis til en ideell organisasjon med lignende formål, og så langt det lar seg gjøre å komme de aktive medlemmene til gode også etter oppløsning. 

Endring av vedtektene: Endring av vedtektene kan skje ved et lovlig innkalt årsmøte og det må være  minimum 2 /3 flertall av medlemmene som ønsker endring.

Signatur:

Joakim Halvorsen   Emilie Henie Sørsdal

Styrets leder Styrets nestleder